ดาวน์โหลด

30 ม.ค. 2561     เอกสารประกวดราคา 191

26 ม.ค. 2561     คู่มือระบบ EPAM

12 ต.ค. 2560     คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ต.ค. 2560

29 มิ.ย. 2560     เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

10 พ.ย. 2559     คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ต.ค. 2559

1 ก.ย. 2559       Zoning สถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น

25 พ.ค. 2559      ตัวคำสั่งและบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (เม.ย.2559)

6 ม.ค. 2559        หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4

IT Contingency Plan

22 ก.ค. 2558      บัญชีคำสั่งปรับและเลื่อนเงินเดือนข้าราช

3 พ.ย. 2558       คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตำรวจ 1 ต.ค. 2558