PDFPrintE-mail

ขอเชิญศึกษาดูงาน สภ.ต้นแบบ (สภ.เมืองขอนแก่น)

ประชาสัมพันธ์ สภ.ในสังกัด ภ.จว.ขอนแก่น ขอเชิญศึกษาดูงาน สภ.ต้นแบบ (สภ.เมืองขอนแก่น) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและระบบควบคุมภายใน