วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
ตำรวจขอนแก่น มุ่งบริการประชาชน ธำรงความยุติธรรม สร้างสรรค์ ก้าวไกล พัฒนา
 
 
พันธกิจ (Mission)
1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
3. ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
4. อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม
5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม