ดาวน์โหลด

15 มิ.ย.2561 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ

30 ม.ค. 2561     เอกสารประกวดราคา 191

26 ม.ค. 2561     คู่มือระบบ EPAM

12 ต.ค. 2560     คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ต.ค. 2560

29 มิ.ย. 2560     เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

10 พ.ย. 2559     คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ต.ค. 2559

1 ก.ย. 2559       Zoning สถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น

25 พ.ค. 2559      ตัวคำสั่งและบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (เม.ย.2559)

6 ม.ค. 2559        หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4

IT Contingency Plan

22 ก.ค. 2558      บัญชีคำสั่งปรับและเลื่อนเงินเดือนข้าราช

3 พ.ย. 2558       คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตำรวจ 1 ต.ค. 2558